Oznam: Verejná inauguračná prednáška

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 9.12.2011 o 10,00 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Lizáka, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému:

Vplyv štruktúry materiálov na fyziológiu odievania v odbore 5.2.26 materiály .

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

Značky: