Zhromaždenie akademickej obce FPT 16.12. 2011

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FPT

ktoré sa uskutoční dňa 16.12. 2011 o 9,00 hodine v aule fakulty s nasledovným programom:

  1.  otvorenie
  2. výročná správa FPT za rok 2011
  3. výročná správa AS FPT za rok 2011
  4. správa o hospodárskej činnosti za rok 2011
  5. rôzne
  6. diskusia
  7. záver

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT