Začiatok LS 2011/2012 sa posúva

Na základe rozhodnutia Kolégia dekana FPT zo dňa 25.1.2012,

sa začiatok letného semestra 2011/2012 posúva od 13.2.2012.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

Značky: