Oznam: Verejné inauguračné a habilitačné prednášky na FPT

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 30.3.2012 o 9,00 hodine verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Mariany Pajtášovej, PhD. pracovníčky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému Vplyv aditív na vlastnosti gumárenských zmesí v odbore 5.2.26 materiály.

O 10,30 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Dr. Ing. Libora Beneše pracovníka Univerzity Pardubice Dopravní fakulty Jana Pernera na tému Dynamické aspekty tribologického procesu ve vazbě na materiálové změny v povrchových vrstvách v odbore 5.2.26 materiály.

O 13,00 hodine sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Ivana Kopala, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému Infračervená defektoskopia v materiálovom inžinierstve a obhajoba habilitačnej práce na tému Štúdium tepelných vlastností vybraných polymérnych materiálov v odbore 5.2.26 materiály.