Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • vedúci Katedry priemyselných technológií a materiálov.

Kvalifikačné predpoklady:

1. dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor, alebo vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa v študijnom odbore 5.2.26 Materiály, alebo príbuznom študijnom odbore,
2. odborná prax minimálne 5 rokov,
3. znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
4. manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
5. občianska a morálna bezúhonnosť,
6. samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť, prax v riadení kolektívu.

Zoznam požadovaných dokladov:

- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
- zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác alebo projektov,
- v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do dvoch týždňov od zverejnenia na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov

Púchov, 7.3.2012
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

 


Pôvodný dokument vo formáte jpg:

Značky: