Stanovisko Akademickej obce FPT so sídlom v Púchove

k „Vyhláseniu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k súčasnej situácii na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, zo dňa 17.10. 2012“

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove je jedna z najlepších technických fakúlt na Slovensku a jej absolventi patria medzi najžiadanejších medzi zamestnávateľmi na slovenskom pracovnom trhu. Má akreditované bez časového obmedzenia študijné programy pre všetky tri stupne VŠ štúdia a priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 5.2.26 materiály. V hodnoteniach nezávislej agentúry ARRA sa v rade 24 slovenských technických fakúlt umiestňuje každoročne na popredných miestach (v r. 2009 na 6. mieste, v r. 2010 na 5. mieste a v r. 2011 na 9. mieste). Výborné výsledky fakulta vykazuje v oblasti doktorandského štúdia a bola vyhodnotená na 7. mieste medzi fakultami z najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011.

Rektor TnUAD „Vyhlásením“ zo dňa 17. 10 2012 hrubo zavádza celú Akademickú obec TnUAD!

Vzhľadom na nesúlad vyhlásení rektora TnUAD s jeho likvidačným konaním voči FPT, ktoré pretrváva už niekoľko mesiacov dávame stanovisko k nasledovným tvrdeniam vo vyhlásení rektora zo dňa 17. 10 2012:

k bodu 2 vyhlásenia rektora:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov § 22, § 23 zaručuje fakulte samosprávnu pôsobnosť. Rektor TnUAD svojim konaním neustále zasahuje do samosprávnej pôsobnosti fakulty.

k bodu 3 vyhlásenia rektora:
Dekanovi FPT prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD. nebolo do dnešného dňa právoplatne doručené skončenie pracovného pomeru zákonným spôsobom, napriek tomu bol odhlásený zo všetkých poisťovní, nikdy nebola doručená AS FPT žiadosť na jeho odvolanie. Pre študentov a zamestnancov FPT zostáva prof. Ing. Ján Vavro, PhD. naďalej riadne zvoleným dekanom FPT v Púchove. Štatutárny orgán univerzity- rektor, sľúbil na spoločnom rokovaní s pánom ministrom na MŠVVaŠ SR stiahnutie okamžitej, podľa nášho názoru nezákonnej výpovede dekana FPT prof. Vavra. Rektor TnUAD daný sľub nedodržal.

k bodu 5 vyhlásenia rektora:
Rektor vo svojom vyhlásení tvrdí, že nemal a ani nemá záujem sťahovať FPT so sídlom v Púchove do Trenčína, avšak na zasadnutie Kolégia rektora a na AS TnUAD zaradil do rokovania materiál „Strategický plán zmeny sídla FPT z Púchova do Trenčína“ s konkrétnymi termínmi plnenia (už od októbra 2012) a zodpovednosťou konkrétnych pracovníkov. Uvedené jasne dokazuje zámer rektora TnU AD sťahovať FPT, t.z. ohroziť všetky získané akreditácie FPT, čo sa rovná likvidácii FPT.

k bodu 6 vyhlásenia rektora:
Študenti bakalárskeho študijného programu textilná technológia a návrhárstvo 1. a 3. ročníka sa zúčastňujú riadnej výučby podľa zverejneného rozvrhu na FPT v Púchove. Dňa 17.10.2012 študenti 1. a 3. ročníka vydali Prehlásenie, ktoré je zverejnené na www. stránke FPT, podľa ktorého je zrejmé, že chcú študovať na FPT v Púchove a nie na neakreditovanom pracovisku v Trenčíne. Počet študentov, ktorí podľa rektora TnUAD, chcú študovať v Trenčíne je nepravdivý.
Ako uvádza rektor TnUAD, vo svojom vyhlásení: „ do Trenčína sa sťahuje Oddelenie priemyselného dizajnu....“ Uvedené tvrdenie sa nezakladá na pravde, nakoľko Oddelenie priemyselného dizajnu je v organizačnej štruktúre FPT so sídlom v Púchove. Študijný program textilná technológia a návrhárstvo je akreditované len na FPT so sídlom v Púchove. FPT nemá žiadne priestory ani pracoviská tohto oddelenia v Trenčíne. Rektor svojvoľne odňal majetok, ktorý FPT v Púchove využívala na zabezpečenie akreditovaného ŠP textilná technológia a návrhárstvo v Ružomberku, čím ohrozil akreditáciu uvedeného študijného programu.
Pracovisko vytvorené rektorom v Trenčíne, podľa nášho názoru nebolo schválené akreditačnou komisiou a z toho dôvodu tu nemôže prebiehať legálna výučba. Akademickej obci FPT taktiež nie sú známe osoby, ktoré zabezpečujú túto výučbu v Trenčíne a z akých finančných zdrojov ich rektor platí.

Zhrnutie:
Oddelenie priemyselného dizajnu je v Púchove, nie Trenčíne.
Väčšina študentov zo ŠP TTN študuje v Púchove a nie v Trenčíne.
Zo sťahovaním nesúhlasili všetci študenti ŠP TTN - Tí riadne študujú na FPT v Púchove.

k bodu 7 vyhlásenia rektora:
Okupačný štrajk študentov a štrajková pohotovosť zamestnancov – sú ústavné a legitímne a študenti FPT vnímajú vyjadrenie rektora k okupačnému štrajku ako ďalšiu z vyhrážok rektora adresovanú študentom a zamestnancom FPT.

k bodu 8 vyhlásenia rektora:
Podľa nášho vedomia a svedomia Akademická obec FPT so sídlom v Púchove prehlasuje, že doterajšie kroky rektora TnUAD boli a sú v rozpore s jeho ubezpečovaním vo „vyhlásení“ viď bod 8.
Akademická obec FPT so sídlom v Púchove stojí za svojim dekanom- prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD., ktorý je významnou osobnosťou s vysokými morálnymi kvalitami ako aj uznávaným odborníkom vo svojej oblasti. Za dekana FPT hovoria jednoznačne dosiahnuté vynikajúce výsledky FPT.

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove sa vždy snažila o dôsledné a zákonné plnenie svojich povinností, dosiahnutými výsledkami dokazuje, že patrí medzi najlepšie technické fakulty univerzitného typu na Slovensku. FPT so sídlom v Púchove sa vždy snažila o konštruktívny dialóg s rektorom a vedením TnUAD. Namiesto pozitívneho ohodnotenia nami dosiahnutých výsledkov, rektor a vedenie TnUAD, pre nás z nepochopiteľných dôvodov likvidujú najlepšiu fakultu TnUAD.

Rektor TnUAD na spoločnom rokovaní s pánom ministrom na MŠVVaŠ SR, potvrdil, že súhlasí a vytvorí podmienky na prestup FPT so sídlom v Púchove pod Žilinskú univerzitu v Žiline.

Akademická obec FPT so sídlom v Púchove


Pôvodny dokument je na stiahnutie vo formáte pdf:

Značky: