Oznamu pre študentov 1., 2. a 3. ročníka š.p.: Textilná technológia a návrhárstvo

Príkaz dekana č. 1/2013   ,   

K organizácii štúdia na ŠP textilná technológia a návrhárstvo.

Výučba pre ŠP textilná technológia a návrhárstvo v LS 2012/2013 sa bude uskutočňovať v priestoroch FPT so sídlom v Púchove, I. Krasku 491/30 v Púchove.

Výučba pre študentov 1., 2., 3. ročníka študijného programu textilná technológia a návrhárstvo sa začína 11.02.2013 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove podľa zverejneného rozvrhu.
V pondelok 11.2.2013 o 9,00 hodine v aule FPT sa uskutoční stretnutie študentov študijného programu textilná technológia a návrhárstvo s dekanom FPT prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD. a prodekankou pre študijné záležitosti Ing. Danou Bakošovou, PhD.

v Púchove 08.02.2013
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT v Púchove


Príkaz dekana na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: