Oznam o konaní habilitačnej prednášky

Predseda Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčíne, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD, I. Krasku 491/30, Púchov, v učebni D218 uskutoční dňa 24. 5. 2013 o 10,00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Petry Skalkovej, PhD., pracovníčky FPT TnUAD na tému Hodnotenie termickej stability materiálov termogravimetriou a obhajoba habilitačnej práce Esterifikácie xylánov v odbore 5.2.26 materiály.

V Púchove, 3. 5. 2013
prof. Ing. Ján VAVRO, PhD.

predseda VR FPT v Púchove


Pôvodný dokument vo formáte PDF: