Habilitačná prednáška na tému: Vulkanizácia kaučukov

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 8.4.2011 o 13,00 hodine verejná habilitačná prednáška Ing.  Milana Olšovského, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému: Vulkanizácia kaučukov a obhajoba habilitačnej práce Sírne vulkanizačné činidlá v odbore 5.2.26 materiály.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

Značky: