Vyhlásenie volieb do akademického senátu TnUAD

Podľa zákona NR SR č. 131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FPT a AS TnUAD Akademický senát FPT TnUAD
vyhlasuje voľby 2 členov študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Voľby členov do študentskej časti Akademického senátu TnUAD, podľa Zásad volieb do AS FPT TnUAD a AS TnUAD

sa vykonajú 25. a 26. októbra 2011

V Púchove, dňa 20. 09. 2011
doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
predsedníčka AS FPT

Zoznam kandidátov, ich zivotopisy a povodné dokumenty nájdete v pokračovaní....

Zoznam kandidátov:

 


Pôvodné dokumenty sú na stiahnutie vo formáte PDF

Značky: