Aktuality

OZNAM

Z dôvodu uvoľnenia auly pre SOŠ Púchov na dobu - od 11.03.2013 do 25.03.2013 (vrátane) sa dočasne presúva výučba do náhradných priestorov podľa priloženého dokumentu:

Značky:

Oznamu pre študentov 1., 2. a 3. ročníka š.p.: Textilná technológia a návrhárstvo

Príkaz dekana č. 1/2013   ,   

K organizácii štúdia na ŠP textilná technológia a návrhárstvo.

Výučba pre ŠP textilná technológia a návrhárstvo v LS 2012/2013 sa bude uskutočňovať v priestoroch FPT so sídlom v Púchove, I. Krasku 491/30 v Púchove.

Výučba pre študentov 1., 2., 3. ročníka študijného programu textilná technológia a návrhárstvo sa začína 11.02.2013 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove podľa zverejneného rozvrhu.
V pondelok 11.2.2013 o 9,00 hodine v aule FPT sa uskutoční stretnutie študentov študijného programu textilná technológia a návrhárstvo s dekanom FPT prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD. a prodekankou pre študijné záležitosti Ing. Danou Bakošovou, PhD.

v Púchove 08.02.2013
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT v Púchove


Príkaz dekana na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Rozvrh Hodín 2012/2013 (letný semester)

Milí študenti, rozvrhy na letný semester 2012/2013 boli zverejnené na stiahnutie vo formáte PDF

Letný semester

Značky:

Oznam pre študentov denného štúdia: Začiatok výučby bude 11. 02. 2013

Z rozhodnutia Kolégia dekana č. 1/2013 bude začiatok výučby letného semestra pre študentov denného štúdia posunutý na

11. februára 2013.

Poznámka: výučba externých študentov začína 09.02.2013 podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webstránke FPT. ŠO FPT
 

Značky:

Deň otvorených dverí 2013

Fakulta priemyselných technológií v Púchove pozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na Deň otvorených dverí 25. JANUÁRA 2013 so začiatkom o 9:00 v aule FPT

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Jaroslava Janíčková, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálových technológií a environmentu obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. januára 2013 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Aditíva na báze biopolymérov v gumárenských zmesiach

a

Ing. Annamária Petráňová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 30. januára 2013 o 10,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Hodnotenie úrovne degradácie a stanovenie zvyškovej životnosti vysokolegovaných rúr po dlhodobej prevádzke v petrochemickom priemysle

Značky:

Stanovisko Akademickej obce FPT so sídlom v Púchove

k „Vyhláseniu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k súčasnej situácii na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, zo dňa 17.10. 2012“

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove je jedna z najlepších technických fakúlt na Slovensku a jej absolventi patria medzi najžiadanejších medzi zamestnávateľmi na slovenskom pracovnom trhu. Má akreditované bez časového obmedzenia študijné programy pre všetky tri stupne VŠ štúdia a priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 5.2.26 materiály. V hodnoteniach nezávislej agentúry ARRA sa v rade 24 slovenských technických fakúlt umiestňuje každoročne na popredných miestach (v r. 2009 na 6. mieste, v r. 2010 na 5. mieste a v r. 2011 na 9. mieste). Výborné výsledky fakulta vykazuje v oblasti doktorandského štúdia a bola vyhodnotená na 7. mieste medzi fakultami z najvyšším záujmom zamestnávateľov v roku 2011.

Značky:

Vyhlásenie zamestnancov FPT


Dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Značky:

Prehlásenie


Dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Značky:

Upozornenie


Dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Značky: