Aktuality

Oznam: Predaj lístkov na mesiac december už len 6.12. a 8.12.2011

Oznamujem študentom a zamestnacom FPT, že z dôvodu koncoročnej uzávierky sa budú stravné lístky predávať už len 6.12.2011 a 8.12.2011, v stanovenom čase.

Ing. Balážová

Značky:

Oznam: Verejná inauguračná prednáška

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 9.12.2011 o 10,00 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Lizáka, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému:

Vplyv štruktúry materiálov na fyziológiu odievania v odbore 5.2.26 materiály .

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

Značky:

Dekanské voľno dňa 18. 11. 2011

Dňa 18. 11. 2011 na základe schválenia KD FPT, udeľuje dekan fakulty študentom dekanské voľno.

Značky:

Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov na FPT 2011

Dekan FPT v Púchove pozýva študentov a zamestnancov fakulty na SLÁVNOSTNÚ IMATRIKULÁCIU novoprijatých študentov prvého ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, ktorá sa uskutoční dňa 04. novembra 2011 o 10.00 hod. v AULE FPT.

  • miesto: AULA FPT
  • účasť: povinná účasť imatrikulovaných študentov
  • podmienka: vyžaduje sa spoločenské oblečenie
  • nácvik: 03.11.2011 o 14.00 hod
Značky:

Rektorské voľno 31. októbra 2011

Vzhľadom na pracovné voľno vyhlásené rektorom na deň 31. október 2011, t. j. pondelok, pre všetkých zamestnancov univerzity, oznamujeme študentom, že sa výučba na Fakulte priemyselných technológií v tento deň ruší.
Výučba pokračuje dňa 2.11.2011 /streda/ podľa rozvrhu.

Značky:

15. výročie FPT v Púchove + Súťaž

Výňatok z TRENDOV k 15. výročiu Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove si môžete prečítať v PDF dokumente:

Značky:

Dni otvorených dverí na FPT 2011

Fakulta priemyselných technológií v Púchove pozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na Deň otvorených dverí 9. novembra 2011 so začiatkom o 9:00 v aule FPT

Značky:

Informačný deň mobilít na FPT v Púchove

Máš záujem získať nové skúsenosti, vycestovať do zahraničia a spoznať iné kultúry?
Chceš sa dozvedieť, ako získať grant na mobilitu v zahraničí?
Príď na informačný deň na FPT v Púchove

11. októbra 2011 o 12,30 hod. v miestnosti 218


Celý oznam vo formáte PDF je na stiahnutie:

Značky:

Vyhlásenie volieb do akademického senátu TnUAD

Podľa zákona NR SR č. 131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásad volieb do AS FPT a AS TnUAD Akademický senát FPT TnUAD
vyhlasuje voľby 2 členov študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Voľby členov do študentskej časti Akademického senátu TnUAD, podľa Zásad volieb do AS FPT TnUAD a AS TnUAD

sa vykonajú 25. a 26. októbra 2011

V Púchove, dňa 20. 09. 2011
doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
predsedníčka AS FPT

Zoznam kandidátov, ich zivotopisy a povodné dokumenty nájdete v pokračovaní....

Značky: