na pozretie stránky potrebujete FLASH / you need FLASH to view this site

Úvodná stránka FPT

PREČO ŠTUDOVAŤ NA NAŠEJ FAKULTE

Celá správa ARRA

 

Čo sa študuje na FPT?

FPT ponúka možnosti štúdia vo viacerých akreditovaných študijných programoch.

 

Akreditované bakalárske študijné programy

Materiálová technológia v študijnom odbore 5.2.26 materiály; denná a externá forma štúdia

Textilná technológia a návrhárstvo v študijnom odbore 5.2.26 materiály; denná forma štúdia

Environment a chemické technológie v študijnom odbore 5.2.18 chemické technológie; denná a externá forma štúdia

 

Bakalárske štúdium trvá tri roky, a je ukončené štátnou záverečnou skúškou. Absolventi získavajú titul bakalár (Bc.). Študenti potom môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu, ktoré trvá dva roky.

 

Akreditované inžinierske študijné programy

Materiálové inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.26 materiály; denná a externá forma štúdia

Chemické technológie v študijnom odbore 5.2.18 chemické technológie; denná a externá forma štúdia, so špecializáciou na oblasti:

  • Chémia a technológia anorganických materiálov

  • Chémia a technológia polymérov

  • Chémia a technológia textilu

  • Chémia a technológia životného prostredia

 

Inžinierske štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventi získavajú titul inžinier (Ing.).

 

Akreditované doktorandské študijné programy

Materiály v študijnom odbore 5.2.26 materiály

Anorganické technológie a nekovové materiály v študijnom odbore 5.2.19 anorganická technológia a materiály

 

Doktorandské štúdium prebieha v internej (3r.) a externej (5r.) forme.

 

Spolupráca FPT s praxou

Fakulta spolupracuje s mnohými podnikmi v púchovskom regióne i ostatných regiónoch Slovenska. V rámci spolupráce s praxou je zadávaná aj prevažná časť tém diplomových prác. Riešením konkrétnych problémov podnikovej praxe v diplomových prácach môžu budúci absolventi uplatniť štúdiom získané vedomosti v aktuálnych podmienkach spoločenskej praxe.

 

Možnosti ubytovania 

Ubytovanie študentov zabezpečuje univerzitný internát priamo v areáli fakulty, čo je nespornou výhodou, ktorú fakulta ponúka študentom. Súčasťou internátu je aj menza, kde je zabezpečené stravovanie. V jedálni je k dispozícií aj bufet a kopycentrum s ponukou  polygrafických služieb.

 

Na najvyššom poschodí budovy internátu sa nachádza fakultná knižnica s modernou študovňou, ktorá zabezpečuje zapožičiavanie študijnej literatúry, ako aj iné knižničné služby.

Internát má vlastnú počítačovú sieť, pripojenú na internet.

 

Organizačná štruktúra fakulty

Fakultu riadi vedenie fakulty, tvorené dekanom a troma prodekanmi, ktorí majú na starosti nasledovné oblasti: pedagogiku a sociálne záležitosti, vedu a výskum a rozvoj a zahraničné vzťahy. Na fakulte pôsobia tri katedry: 

Katedra priemyslených technológií a materiálov

Katedra chemických technológií a environmentu

Katedra priemyselného dizajnu, ktorá má sídlo v Ružomberku.

 

Rozhodnite sa správne a prihláste sa k nám.
Tešíme sa na Vás!

 

OZNAM pre študentov 1. ročníka externého bc. a ing. štúdia:
prvá výučba sa koná v sobotu 25.09.2010 (sobota) o 8.30 hod

 

 

Obnovené akreditácie

Priznané práva doc. prof.
Priznané práva PhD.

 

Možnosti štúdia v šk. roku 2010/2011

Podrobnosti
Informácia o štúdiu 2010/2011

 

ROZVRH HODÍN 2010/2011 (zimný semester)

Rozvrh - zimný semester -aktual. 4.10.2010
Učebne -aktual. 4.10.2010
Vyučujúci KPTM -aktual. 4.10.2010
Vyučujúci KCHTE -aktual. 4.10.2010
Rozvrh pre externé štúdium - zimný semester -aktual. 30.09.2010

 

Zoznam študentov, krúžky, harmonogram štúdia 10/11

Zoznam (.zip archív) - aktualizované 30.09.2010

Harmonogram štúdia 2010/2011

 

Zápisy v šk. roku 2010/2011

Termíny zápisov v školskom roku 2010/2011 - aktual. 6.7.2010
Informácie o zápise 2010/2011
Termíny zasadnutia prijímacích komisií 2010/2011 - akt. 13.8.2010

 

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Oznámenie - Ing. Ľubica Kvasnicová
Oznámenie - Ing. Martina Sapietová
Oznámenie - Ing. Dana Suchá

 

Informácie pre končiacich študentov

Nácvik promócií bude 30.06.2010 o 15.00 hod. v Bussines centre
Metodické usmernenie o náležitostiach záverečných prác
Záväzná šablóna záverečnej práce pre MS Word 97-2003 (.dot)
Záväzná šablóna záverečnej práce pre MS Word 2007 (.dotx)
Rámcový postup pri zadávaní, odovzdávaní a obhajobe ZP

 

bulletin FPT 2009/2010

Bulletin

  

VýROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa o činnosti FPT za rok 2009

Výročná správa o činnosti FPT za rok 2008

 

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE prof. a doc.

Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov