Úvodná stránka FPT \ možnosti štúdia

MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ŠK. ROKU 2010/2011

BAKALÁRI

Podmienky prijatia uchádzačov na bakalárske štúdium 2010/2011

Prijímacie pohovory 2010/2011

 

INŽINIERI

Podmienky prijatia uchádzačov na inžinierske štúdium 2010/2011

Prijímacie pohovory 2010/2011

 

DOKTORANDI

 

ŠTIPENDIÁ

Pravidlá pre poskytovanie motivačných štipendií

Vyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia

Prihláška na vysokoškolské štúdium – nový vzor tlačiva

Tento vzor tlačiva je určený pre maturantov a absolventov stredných škôl s ukončeným úplným stredným vzdelaním alebo s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí chcú študovať na vysokej škole:

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

 Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

 

Tento vzor tlačiva je určený pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa:
 Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň
 Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň

 

Tento vzor tlačiva je určený absolventom magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa:
Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň