Zápis študentov do vyšších ročníkov v ak. roku 2013/2014

  • Termín zápisu je pre každého študenta povinný!!!
  • V prípade osobnej neúčasti je možné akceptovať osobu, ktorá môže študenta zastúpiť na zápise formou písomného úradne overeného splnomocnenia.

Na zápis je potrebné si priniesť:

  • index
  • preukaz študenta
  • poplatok o zaplatení prolongačnej známky v sume:

denní študenti: 7,00 Eur
externí študenti: 2,50 Eura

Značky:

II. kolo štátnych skúšok na FPT ak. rok 2012/2013 – august 2013

Pokyny pre končiacich študentov I. stupňa (Bc.) a II. stupňa (Ing.):

V dňoch 15. augusta - 20. augusta 2013 bude sa konať II. kolo štátnej skúšky na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove.

Harmonogram dôležitých termínov a ostatné pokyny sú v priloženom PDF dokumente


Značky:

Harmonogram a nácvik promócií 2013

Promócie sa konajú dňa 21.06.2013 o 9:00 a 11:00. Harmonogram nájdete v priložených oznamoch.

Nácvik promócií je dňa 20.06.2013 (štvrtok) - 14.00 hod. v hoteli Alexandra.


Pôvodné oznamy na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Dipl. Ing. Andreas Geiss, externý doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra materiálového inžinierstva obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 14. júna 2013 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Advanced materials and their characteristics in ultra precision manufacturing processes

Pokrokové materiály a ich charakteristika v ultraprecíznych výrobných procesoch

Značky:

Oznam o konaní habilitačnej prednášky

Predseda Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčíne, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD, I. Krasku 491/30, Púchov, v učebni D218 uskutoční dňa 24. 5. 2013 o 10,00 h verejná habilitačná prednáška Ing. Petry Skalkovej, PhD., pracovníčky FPT TnUAD na tému Hodnotenie termickej stability materiálov termogravimetriou a obhajoba habilitačnej práce Esterifikácie xylánov v odbore 5.2.26 materiály.

V Púchove, 3. 5. 2013
prof. Ing. Ján VAVRO, PhD.

predseda VR FPT v Púchove


Pôvodný dokument vo formáte PDF:

Pozvánka na seminár 7.mája 2013

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
a
SAIA, n. o.
Slovenská akademická informačná agentúra

Vás pozývajú na seminár

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ  A VÝSKUMNÉ POBYTY

7. mája 2013 (utorok) v čase 9.00-11.00 v miestnosti č. 321 na FPT v Púchove sa dozviete:

  • postup pri príprave podkladov (kedy, kde, ako?)
  • príprava podkladov (čo k tomu treba?)
  • aktuálne výzvy: semestrálne pobyty, krátkodobé výskumné, vedecké a prednáškové pobyty, odborné kurzy, pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a ďalšie ponuky

UCHÁDZAJTE SA O ŠTIPENDIÁ A GRANTY
pre študentov a doktorandov

Bližšie informácie: saia.zilina@saia.sk


Pôvodý dokument na stiahnutie je vo formáte pdf:

Značky:

Oznam: Odhalenie Pamätnej tabule k okupačnému štrajku študentov

Dňa 11.04.2013 o 09.00 h. sa na našej fakulte uskutoční slávnostné odhalenie Pamätnej tabule k okupačnému štrajku študentov za záchranu FPT v Púchove. Počas trvania slávnosti bude výučba prerušená

Značky:

OZNAM

Z dôvodu uvoľnenia auly pre SOŠ Púchov na dobu - od 11.03.2013 do 25.03.2013 (vrátane) sa dočasne presúva výučba do náhradných priestorov podľa priloženého dokumentu:

Značky:

Oznamu pre študentov 1., 2. a 3. ročníka š.p.: Textilná technológia a návrhárstvo

Príkaz dekana č. 1/2013   ,   

K organizácii štúdia na ŠP textilná technológia a návrhárstvo.

Výučba pre ŠP textilná technológia a návrhárstvo v LS 2012/2013 sa bude uskutočňovať v priestoroch FPT so sídlom v Púchove, I. Krasku 491/30 v Púchove.

Výučba pre študentov 1., 2., 3. ročníka študijného programu textilná technológia a návrhárstvo sa začína 11.02.2013 na Fakulte priemyselných technológií v Púchove podľa zverejneného rozvrhu.
V pondelok 11.2.2013 o 9,00 hodine v aule FPT sa uskutoční stretnutie študentov študijného programu textilná technológia a návrhárstvo s dekanom FPT prof. Ing. Jánom Vavrom, PhD. a prodekankou pre študijné záležitosti Ing. Danou Bakošovou, PhD.

v Púchove 08.02.2013
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT v Púchove


Príkaz dekana na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky: