Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • vedúci Katedry priemyselných technológií a materiálov.
Značky:

Oznam: Verejné inauguračné a habilitačné prednášky na FPT

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 30.3.2012 o 9,00 hodine verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Mariany Pajtášovej, PhD. pracovníčky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému Vplyv aditív na vlastnosti gumárenských zmesí v odbore 5.2.26 materiály.

O 10,30 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Dr. Ing. Libora Beneše pracovníka Univerzity Pardubice Dopravní fakulty Jana Pernera na tému Dynamické aspekty tribologického procesu ve vazbě na materiálové změny v povrchových vrstvách v odbore 5.2.26 materiály.

O 13,00 hodine sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Ivana Kopala, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému Infračervená defektoskopia v materiálovom inžinierstve a obhajoba habilitačnej práce na tému Štúdium tepelných vlastností vybraných polymérnych materiálov v odbore 5.2.26 materiály.

Informačný deň mobilít na FPT v Púchove

Dňa 29.02.2012 o 10.30h v učebni PDs 127 sa uskutoční

INFORMAČNÝ DEŇ MOBILÍT ERASMUS.


Viac info je na stiahnutie v PDF formáte:

Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FPT,

ktoré sa uskutoční dňa 28. 02. 2012 o 10,00 hodine v aule fakulty.

Témou stretnutia bude:

 1. aktuálna situácia ohľadne sťahovania pracoviska KPD FPT v Ružomberku,
 2. diskusia,
 3. záver.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

 

Značky:

Začiatok LS 2011/2012 sa posúva

Na základe rozhodnutia Kolégia dekana FPT zo dňa 25.1.2012,

sa začiatok letného semestra 2011/2012 posúva od 13.2.2012.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

Značky:

Príkaz rektora č. 1/2012

Obsah príkazu nájdete v pripojenom dokumente.


Značky:

Zhromaždenie akademickej obce FPT 16.12. 2011

Dekan Fakulty priemyselných technológií si dovoľuje pozvať zamestnancov a študentov fakulty na

ZHROMAŽDENIE AKADEMICKEJ OBCE FPT

ktoré sa uskutoční dňa 16.12. 2011 o 9,00 hodine v aule fakulty s nasledovným programom:

 1.  otvorenie
 2. výročná správa FPT za rok 2011
 3. výročná správa AS FPT za rok 2011
 4. správa o hospodárskej činnosti za rok 2011
 5. rôzne
 6. diskusia
 7. záver

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT
 

Oznam: Predaj lístkov na mesiac december už len 6.12. a 8.12.2011

Oznamujem študentom a zamestnacom FPT, že z dôvodu koncoročnej uzávierky sa budú stravné lístky predávať už len 6.12.2011 a 8.12.2011, v stanovenom čase.

Ing. Balážová

Značky:

Oznam: Verejná inauguračná prednáška

Predseda Vedeckej rady FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne v zmysle §4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, I. Krasku 491/30, v učebni D218 uskutoční dňa 9.12.2011 o 10,00 hodine sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Lizáka, PhD., pracovníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na tému:

Vplyv štruktúry materiálov na fyziológiu odievania v odbore 5.2.26 materiály .

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
predseda VR FPT TnUAD

Značky: