Oznam: zmena príspevku na hlavné jedlo pre študentov TnUAD

Od 1. septembra 2011 sa mení príspevok na 1 hlavné jedlo pre študenta TnUAD.

Študent si bude hradiť pri zakúpení stravného lístku sumu 1,71€ /1ks

Rozvrh Hodín 2011/2012 (zimný semester)

Milí študenti, rozvrhy na zimný semester boli zverejnené na stiahnutie vo formáte PDF

Letný semester

Značky:

Začiatok šk. roka 2011/2012 sa posúva

Na základe uznesenia Kolégia dekana FPT v Púchove sa posúva začiatok šk. roka 2011/2012 na 26. 9. 2011.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

Značky:

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove, oznamuje, že:

Ing. Rudolf Hrehuš, denný doktorand TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra priemyselných technológií a materiálov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 7. októbra 2011 o 9,00 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Vplyv plnív na elektrickú vodivosť vybraných polymérnych materiálov

a

Ing. Alena Vavrová, denná doktorandka TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Katedra priemyselných technológií a materiálov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 14. októbra 2011 o 10,30 hod. na FPT v Púchove, č. d. D127. Téma doktorandskej dizertačnej práce:

Modálna analýza ako identifikátor porúch vo vybraných kompozitoch

 

Značky:

Študijné plány pre akad. rok 2014/2015

Študijné plány pre akademický rok 2014/2015 nájdete v dokumente na stiahnutie vo formáte PDF:

Značky:

Oznam: termín skúšky z Matematiky 2

Termín skúšky z matematiky 2 bude 19.08.2011 o 09.00 hod v aule. Prihlasovanie na skúšku je možné prostredníctvom AISu.
 

Značky:

Určenie výšky školného pre akademický rok 2014/2015 a poplatkov na TnUAD

ORGANIZAČNÁ SMERNICA:

Určenie výšky školného pre akademický rok 2014/2015 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD

vydaná v zmysle ust. § 92 zák.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení, Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 01.08.2011 č. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia a čl. 41 Štatútu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 


Dokument na stiahnutie je vo formáte pdf

Značky:

Nácvik a harmonogram promócií

Nácvik promócii sa koná 28.06.2011 (utorok) - 14.00 hod. v hoteli Alexandra

  • Termín nácviku na promócie je pre každého absolventa povinný.
  • Na nácviku absolventi podpíšu prevzatie diplomu v knihe absolventov. Diplom im bude odovzdaný na promóciách.

Promócie sa konajú 29.06.2011 (streda) v čase podľa harmonogramu (viac v prílohe)


Značky:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľa do funkcie odborný asistent

Dekan FPT vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

Jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore  materiály na Katedru priemyselného dizajnu, pracovisko Ružomberok .

Značky:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľa do funkcie docent

Dekan FPT vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

dve funkčné miesta vysokoškolského učiteľa do funkcie docentna Katedru chemických technológií a environmentu v odbore  materiály.

Značky: