História a poslanie

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v oblasti kovových, ale najmä nekovových materiálov, najmä gumy, silikátových materiálov a textilu. Vznik fakulty iniciovala výrobná sféra regiónu Púchova, ktorý je jednou z najpriemyselnejších oblastí Slovenska s koncentráciou strojárskeho, gumárenského, sklárskeho, textilného a automobilového priemyslu. Deficit v zabezpečovaní ľudských zdrojov v spomenutých odborných oblastiach mala vyplniť prípravou odborníkov práve Fakulta priemyselných technológií v Púchove, ktorá začala svoju výchovno–vzdelávaciu činnosť 10. septembra 1996 vo zväzku Žilinskej univerzity v Žiline. Dôležitou udalosťou pre ďalšiu existenciu fakulty bola akreditácia, ktorú fakulta získala v máji 1997 pre inžinierske štúdium v odbore materiálové inžinierstvo. 1. decembra 1997 sa súčasťou Fakulty priemyselných technológií stalo aj detašované pracovisko, súčasná Katedra priemyselného dizajnu v Ružomberku.

Po vzniku nových krajov a vzniku Trenčianskej univerzity v Trenčíne sa fakulta včlenila do komplexu tejto vysokej školy v akademickom roku 1997- 98. Fakulta sa teda zrodila o jeden rok skôr, ako Trenčianska univerzita v Trenčíne a situáciu v oblasti zabezpečovania odborných vysokoškolsky vzdelaných pracovných síl nielen v regióne ale na
celom Slovensku začala FPT vylepšovať už v roku 2001, kedy skončili jej prví absolventi –
inžinieri. Hoci fakulta vznikla z potrieb regiónu, je to vzdelávacia inštitúcia celoštátna, pretože každoroční uchádzači o štúdium sú z celého Slovenska. Tvorcovia edukačného obsahu fakulty boli síce motivovaní a priori požiadavkami firiem v regióne, no mali súčasne na zreteli aj potrebu odborníkov na Slovensku vôbec, ktorí budú schopní riešiť ekologické aspekty výrob, vývoj nových materiálov, znižovanie surovinovej a energetickej náročnosti vo výrobe, využívanie domácich surovín a materiálov a zvyšovanie kvality výrobkov. Postupným upravovaním a upresňovaním učebných plánov, zohľadňujúc personálne i materiálne možnosti fakulty a potreby priemyselnej praxe, sa vykryštalizovalo súčasné zameranie fakulty, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti technických materiálov, z hľadiska ich chemických, fyzikálnych a mechanických charakteristík a environmentálnych aspektov ich technologických výrobných procesov.

Za 15 rokov existencie sa na FPT vybudovala kvalitná vedeckovýskumná základňa. Materiálový výskum sa dnes orientuje aj do oblasti kompozitných materiálov, čo vyžaduje od odborníkov komplexný prístup so schopnosťou aplikovať tieto materiály v praxi. Pracovníci FPT sú aktívnymi riešiteľmi grantových projektov (VEGA, KEGA, AV, APVV) a úloh aplikovaného výskumu v rámci spolupráce s priemyslom. Do riešenia jednotlivých vedeckých a výskumných úloh sa zapájajú aj študenti doktorandského, inžinierskeho i bakalárskeho štúdia a to najmä formou záverečných bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Bohatú vedecko-výskumnú činnosť zamestnancov fakulty, možno dokumentovať údajmi, ktoré sú zaznamenané v Univerzitnej knižnici TnUAD.

Prioritou FPT od jej založenia je úzka spolupráca s priemyselnou praxou, ktorú fakulta neustále rozvíja. V rámci tejto spolupráce sa riešia projekty pre potreby výrobných podnikov, pričom každý docent a profesor fakulty je zodpovedným riešiteľom aspoň jedného projektu. Témy všetkých diplomových prác sa zadávajú na základe požiadaviek z podnikateľskej praxe. Vedúcimi, resp. konzultantmi diplomových a bakalárskych prác sú aj viacerí odborníci z výrobných podnikov a výskumných ústavov, čím sa vytvára záruka praktickej realizácie výsledkov absolventských prác a vznikajú výborné predpoklady uplatnenia absolventov fakulty v podnikateľskej sfére.

Fakulta priemyselných technológií ako súčasť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne so sídlom v Púchove po 15 -tich rokoch existencie plní svoje poslanie ako vysokoškolská inštitúcia vo všetkých oblastiach. Má prioritné miesto v štruktúre Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, stabilné postavenie v rámci vysokého školstva na Slovensku a už aj významný medzinárodný kredit. Výborne obstála v procese Komplexnej akreditácie, v ktorom obhájila akreditácie vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia (Bc., Ing., PhD.) a naviac, ako jediná z fakúlt TnU AD má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály.
Kvalitu Fakulty priemyselných technológií potvrdzuje aj hodnotenie nezávislej agentúry ARRA, v ktorom sa FPT každoročne umiestňuje v rade 24 hodnotených technických fakúlt SR na popredných miestach. V rokoch 2007 – 2009 sa umiestňovala v prvej desiatke technických fakúlt a v roku 2010 FPT v hodnotení ARRA výrazne stúpla na 5. miesto v celkovom hodnotení technických fakúlt SR, a navyše dosiahla najvyššie hodnotenie v doktorandskom štúdiu.

Fakulta je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na výrobnú prax a to ako prípravou odborníkov pre jej potreby, tak i štruktúrou štúdia špecializovanou v rámci akreditovaných študijných programov, čím je plne kompatibilnou s modelmi vzdelávania na popredných univerzitách v krajinách EU.