Katedra materiálového inžinierstva

FPT telefón:   042/2851+klapka
032/7400+klapka

Meno e-mail klapka
Vedúci katedry    
prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. frantiska.peslova@fpt.tnuni.sk 869
     
Zástupca vedúceho katedry    
Ing. Dana Bakošová, PhD. dana.bakosova@fpt.tnuni.sk 869
     
Tajomník katedry    
Ing. Daniela Koštialiková daniela.kostialikova@fpt.tnuni.sk 837
     
Pedagogickí pracovníci    
doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.  jan.bezecny@fpt.tnuni.sk 838
Ing. Ľuba Hajduchová, PhD.  luba.hajduchova@fpt.tnuni.sk 849
Ing. Rudolf Valášek  rudolf.valasek@fpt.tnuni.sk 853
Mgr. Silvia Koišová silvia.koisova@fpt.tnuni.sk 860
Ing. Ján Vavro, PhD.    jan.vavro.jr@fpt.tnuni.sk 863
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. marta.kianicova@tnuni.sk 856
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD. pavol.lizak@fpt.tnuni.sk  
Ing. Jela Legerská, PhD. jela.legerska@fpt.tnuni.sk 815
Mgr. Art. Silvia Hrdá silvia.hrda@fpt.tnuni.sk 862
Ing. Katarína Jankacká, PhD. katarina.jankacka@tnuni.sk  
     
Ostatní pracovníci katedry    
Ing. Mariana Janeková mariana.janekova@fpt.tnuni.sk 837
Milan Hutyra milan.hutyra@tnuni.sk 878
     
Externí pedagogickí  pracovníci    
doc. Ing. Ondrej Nemčok, PhD.    
Ing. Peter Kopas, PhD.    
doc. Ing.Anna Murárová, PhD.    
Mgr. Art. Martin Paušly    
     
Doktorandi    

Ing. Michaela Fedorová
Ing. Mariana Janeková
Ing. Daniela Koštialiková
Ing. Róbert Vavrík
Ing. Ján Mičic
Ing. Andrej Dubec
Ing. Adriána Pavúčková
Ing. Ján Kafrík
Ing. Jaroslav Trník
Ing. Matej Drobný
Ing. Vojtech Soltész
Ing. Ľubomír Žila

   

  


prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • mikroskopické metódy hodnotenia štruktúry,
 • povrchové inžinierstvo,
 • kompozitné materiály,
 • aplikácie vláknových kompozitov,
 • perspektívne materiály a technológie.
 • technológia prípravy tenkých vrstiev.
   

Zameranie vo vedecko – výskumnej  činnosti:

 • grafitické liatiny a liatiny s vermikulárnym grafitom (legovanými a nelegovanými),
 • korózivzdorná austenická ocel,
 • Ti zliatiny využívané pre ľudský organizmus,
 • povrchové úpravy kovových a nekovových materiálov,
 • povlakované a nepovlakované vrstvy,
 • skúšky opotrebenia (korózne,  kavitačné a abrazívne metódy) na kovových materiáloch, zliatinách neželezných kovoch a keramike,
 • materiálové vstupy pre výpočtové modelovanie,
 • degradačné procesy konštrukčných prvkov,
 • hodnotenie mikroštruktúr a lomových plôch z pozície medzných stavov,
 • deštrukčné a nedeštrukčné skúšky materiálov.

doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.

Zabezpečované predmety:

 • náuka o materiáli II,
 • degradačné procesy a predikcia životnosti
 • využitie REM a AFM v materiálovom inžinierstve,
 • NOM -neželezné kovy a ich zliatiny.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • materiálové inžinierstvo – vyšetrovanie vlastností materiálov metalografickými metódami a analýzy porušenia materiálov,
 • vplyv technológie výroby na mechanizmy porušovania kovových materiálov,
 • tepelné spracovanie kovových materiálov.

Ing. Ľuba Hajduchová, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • náuka o materiáli I,
 • metódy hodnotenia štruktúry materiálov.           

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • hodnotenie makro- a mikroštruktúry všetkých druhov kovových a nekovových materiálov,
 • meranie hrúbky jednotlivých povrchových tepelných a chemicko - tepelných vrstiev,
 • meranie mikrotvrdosti jednotlivých fáz štruktúry pomocou Vickersa HV0,1 – Hanemanom,
 • sledovanie vonkajších a vnútorných chýb skla a štruktúry textílii, rôznych druhov rún, plastov a gumy.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • oblasť riadenia priemyselných systémov so zameraním na logistiku, kvalitu a strategické riadenie.

Ing. Dana Bakošová, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • úvod do konštruovania a technická dokumentácia,
 • fyzika I,
 • fyzika II,
 • prevádzková diagnostika a defektoskopia,
 • experimentálne metódy materiálového inžinierstva I, II
 • diagnostika materiálov

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • AFM mikroskopia,
 • dymanicko mechanická analýza,
 • elektronická speckle pattern interferometria,
 • meranie viskózne - elastických vlastností  materiálov analýzou kmitov  a statickou metódou.

Ing. Rudolf Valášek

Zabezpečované predmety:

 • mechanické skúšky materiálov,   
 • technológia spracovania materiálov I, II.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • testovanie mechanických vlastností konštrukčných materiálov  v laboratóriu ťažká skúšobňa.

 


Mgr. Silvia Koišová

Zabezpečované predmety:

 • anglický jazyk.

 

 

 

 


Ing. Ján Vavro, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • mechanika
 • projekt CAD CAM ,
 • výpočtové modelovanie v materiálovom inžinierstve I, II.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

Identifikácia porúch u kovových materiálov pomocou modálnej analýzy.


doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • technológia spracovania materiálov I,
 • technológia spracovania materiálov II,
 • mikroskopické metódy hodnotenia štruktúry,
 • povrchové inžinierstvo,
 • technické materiály.
   

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • Tepelné spracovanie kovových materiálov a analýza ich porušovania metalografickými metódami.
 • Ni - superzliatiny s povlakmi určenými pre vysokoteplotné aplikácie a hodnotenie ich degradačných charakteristík z pohľadu medzných stavov.

doc. Ing. Ondrej Nemčok, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • technológia spracovania materiálov I,
 • technológia spracovania materiálov II.
      

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • hodnotenie tepelnej únavy kovových materiálov
 • zváracie procesy a spájkovanie kovov,
 • technická výchova na základných a stredných školách,
 • vplyv hračky na rozvoj technického myslenia detí a žiakov základných škôl.

Milan Hutyra

Laboratórny technik pre dilatometer, striedavú a jednosmernú elektrickú vodivosť, proces on-line miešania polymérnych materiálov, technik pre navrhovanie a realizáciu rôznych zariadení a prípravkov, príprava vzoriek pre výskumnú činnosť.