Katedra materiálových technológií a environmentu

FPT telefón:   042/2851+klapka
032/7400+klapka

meno e-mail klapka
Vedúca katedry    
prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. mariana.pajtasova@fpt.tnuni.sk 819
     
Zástupca vedúceho katedry    
prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. darina.ondrusova@fpt.tnuni.sk 826
     
Tajomník katedry    
doc. Ing. Milan Olšovský, PhD. milan.olsovsky@fpt.tnuni.sk 875
     
Tajomník AIS    
Mgr. Jana Šulcová, PhD. jana.sulcova@fpt.tnuni.sk 825
     
Vedúca laboratórií    
RNDr. Viera Mazíková, PhD. viera.mazikova@fpt.tnuni.sk 825
     
Pedagogickí pracovníci    
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. eugen.jona@fpt.tnuni.sk 827
Ing. Jana Pagáčová, PhD. jana.pagacova@fpt.tnuni.sk 864
Ing. Iveta Papučová, PhD. iveta.papucova@fpt.tnuni.sk 864
doc. Ing. Petra Skalková, PhD. petra.skalkova@fpt.tnuni.sk 874
Ing. Vladimíra Krmelová, PhD. vladimira.krmelova@fpt.tnuni.sk 820
Ing. Katarína Moricová, PhD. katarina.moricova@fpt.tnuni.sk 859
     
Externí pedagogickí pracovníci:    
doc. Ing. Iva Sroková, CSc. iva.srokova@fpt.tnuni.sk 828
doc. RNDr. Ignác Capek, DrSc. upolign@savba.sk 867
prof. Ing. Ján Zelený, CSc. jan.zeleny@fpv.umb.sk  
Ing. Petr Sehnal, PhD. petr.sehnal@conti.sk  
Dr. Subhash Chandra Mojumdar scmojumdar@yahoo.com  
Ing. Gajane Urban, PhD.    
RNDr. Jana Júdová, PhD.    
     
Vedeckí pracovníci    
Ing. Róbert Janík, PhD. janik.fpt.tnuni@gmail.com 821
     
Technickí pracovníci    
Božena Litterová bozena.litterova@fpt.tnuni.sk 823
Ing. Daniela Halásová daniela.halasova@fpt.tnuni.sk 866
Vladimír Moško vlado.mosko@zoznam.sk 868
     
Externí technickí pracovníci:    
Ing. Jozef Macháč   835
Martin Sršeň   835
     
Emeritný profesor:    
prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc. mjambrich@post.sk 865
     
Doktorandi    
Ing. Mária Kopcová
Ing. Michaela Ďurčeková
Ing. Martina Čechová
Ing. Lenka Špániková
Ing. Slavomíra Domčeková
Ing. Simona Lendvayová
Ing. Stanislava Uherková
Ing. Martina Loduhová
Ing. Katarína Kostelanská
Ing. Jaroslava Janíčková
Ing. Ladislav Janek
Ing. Jarmila Kebísková
Ing. Katarína Holcová
Ing. Zuzana Jankurová
Ing. Andrea Feriancová
Ing. Jana Paliesková
Ing. Michal Dubovský
   

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

Zabezpečované predmety

 • trvalo udržateľný rozvoj
 • ekotoxikológia
 • odpadové inžinierstvo a recyklačné technológie
 • biochémia
 • spracovanie sekundárnych surovín a skládky odpadov
 • environmentálna geochémia a mineralógia
 • mikrobiológia

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • anorganické materiály a ich vlastnosti
 • adhezívne prísady- adhézia guma- oceľokord
 • plnivá a nanoplnivá na báze ílových minerálov do polymérnych zmesí
 • identifikácia nehomogenít skla
 • ekologizácia výrob, odpadové hospodárstvo
 • termické a spektrálne vlastnosti študovaných zlúčenín

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Zabezpečované predmety: 

 • chémia materiálov
 • technológia úprav štruktúry a vlastností keramických materiálov
 • keramické materiály
 • environmentálne inžinierstvo
 • energetika a životné prostredie
 • všeobecná ekológia
 • technika prostredia
 • technológia ochrany ovzdušia
 • chemicko-inžinierske základy chemických technológií
 • silikátové inžinierstvo

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • ekologizácia výroby silikátových a polymérnych materiálov
 • využitie prírodných silikátových materiálov na báze zeolitov vo funkcii sorbentov škodlivín zo zložiek ŽP
 • nanoplnivá na báze prírodných silikátov a ich vplyv na vlastnosti polymérnych materiálov
 • termické vlastnosti materiálov

doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Zabezpečované predmety:  technológia výroby  plastov

 • laboratórium odboru I, II, III
 • technologické zariadenia a systémy
 • makromolekulová chémia
 • výroba, štruktúra a vlastnosti kaučukov
 • chemické inžinierstvo

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • chemické vlastnosti a modifikácie gumárenských zmesí
 • vývoj nových sírnych vulkanizačných činidiel a urýchľovačov vulkanizácie
 • vplyv biozložiek v motorových palivách na chemické a fyzikálno-mechanické vlastnosti  
 • gumových súčastí motorov
 • hodnotenie gumárenských zmesí z environmentálneho hľadiska

RNDr. Viera Mazíková, PhD.

Zabezpečované predmety

 • organická chémia
 • analytická chémia
 • inštrumentálne analytické metódy
 • biopolyméry

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • syntézy nových biopolymérov, hlavne z polysacharidov
 •  štúdium  ich štruktúry a vlastností
 •  zmesovanie biopolymérov  so syntetickými polymérmi a štúdium ich vlastnosti

Mgr. Jana Šulcová, PhD.

Zabezpečované predmety

 • fyzikálna chémia I, II           
 • anorganická chémia – laboratórne cvičenia
 • technologický projekt ochrany životného prostredia
 • koloidná chémia

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • chemická odolnosť anorganických materiálov
 • chemická analýza anorganických materiálov

prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.

Zabezpečované predmety

 • priemyselná anorganická chémia I a II
 • chémia životného prostredia
 • vplyv priemyselných technológií na ŽP
 • chemické aspekty životného prostredia

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • termofyzikálne vlastnosti silikátových materiálov (vrstevnaté kremičitany, oxidové sklá a ich environmentálne aspekty.

 


Ing. Iveta Papučová, PhD.

Zabezpečované predmety

 • analytická chémia I, II
 • inštrumentálne metódy analytickej chémie
 • chemické inžinierstvo I, II
 • priemyselná anorganická chémia materiálov – lab. cvičenia
 • technická chémia

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • príprava a vlastnosti tenkých vrstiev

Ing. Jana Pagáčová, PhD.

Zabezpečované predmety

 • analytická chémia I, II
 • inštrumentálne metódy analytickej chémie
 • chemické inžinierstvo I, II
 • priemyselná anorganická chémia materiálov – lab. cvičenia
 • technická chémia

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • príprava a vlastnosti tenkých vrstiev

Ing. Katarína Moricová, PhD.

Zabezpečované predmety

 • laboratórne cvičenia z anorganickej chémie
 • monitoring životného prostredia
 • seminárne cvičenia zo všeobecnej ekológie
 • environmentálne inžinierstvo

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • termické a fyzikálne vlastnosti tuhých látok

 


doc. Ing. Iva Sroková, CSc.

Zabezpečované predmety

 • technológia ochrany vody a pôdy
 • organická chémia I
 • technológia výroby organických materiálov
 • toxikológia

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • funkcionalizáciou biopolymérov (príprava, charakterizácia, hodnotenie vlastností
 • využitie smeruje do oblasti detergentov v textilnom priemysle, farmácii, kozmetike a pod., alebo sa využívajú ako aditíva do rôznych polymérov, s cieľol zlepšiť  odbúrateľnosť, ale zachovať či zlepšiť pôvodné vlastnosti, prípadne sa môžu tieto biopolyméry využiť na imobilizáciu enzýmov
 • farbenie textilných materiálov (prírodnými i syntetickými farbivami) a hodnotenie vyfarbenia

doc. Ing. Petra Skalková, PhD.

Zabezpečované predmety

 • organická chémia
 • chémia materiálov
 • preddiplomový seminár
 • makromolekulová chémia
 • BOZP

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • modifikáciu polysacharidov
 •  štúdium ich štruktúry a vlastností, na prípravu polymérnych zmesí
 •  štúdium ich morfológie a termo-mechanických vlastností

Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.

Zabezpečované predmety

 • laboratórium odboru I,II a III
 • laboratórium z fyzikálnej chémie
 • odpadové inžinierstvo a recyklačné technológie
 • technológia výroby polymérov

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • príprava, charakterizácia a štúdium surfaktantov z prírodných polysacharidov

 


prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • integrovanie textílie a technické textílie

 

 

 


prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.

Zabezpečované predmety

 • technológia prípravy materiálov
 • kompozitné a nanokompozitné materiály
 • spektrálne metódy skúmania polymérov

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti

 • príprava polymérnych a kompozitných disperzií a magnetických kvapalín

 


Ing. Róbert Janík, PhD.

 

Vedecký pracovník

 

 

 


Ing. Daniela Halásová

 

technička

 

 

 


Vladimír Moško

 

technik

 

 

 

 


Božena  Litterová

 

technička