Katedra numerických metód a výpočtového modelovania

FPT telefón:   042/2851+klapka
032/7400+klapka

Meno e-mail klapka
Vedúdi katedry    
doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D. jan2.krmela@post.cz 820
     
Pedagogickí pracovníci    
doc. Mgr. Ivan KOPAL, PhD. ivan.kopal@fpt.tnuni.sk 839
prof. Ing. Ján Vavro, PhD. jan.vavro@fpt.tnuni.sk 812
doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc. ladislav.matejicka@tnuni.sk  
doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD. ivan.kopal@fpt.tnuni.sk 839
     
Doktorandi    
Ing. Petra Kováčiková
Ing. Peter Vido
Ing. Michal Pastorek
Ing. Monika Struharňanská
Ing. Jozefína Drdáková
Ing. Ivan Kováč
Ing. Karol Kováč
Ing. Jana Dedičová
Ing. Mária Bačíková
Ing. Radka Bezdedová
   

  


doc. Ing. Jan Krmela, PhD.

Vedúci katedry

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • kompozitné materiály s elastomérmi, plášte pneumatik,
 • mechanické skúšky kompozitných materiálov s elastomérmi, stanovenie materiálových parametrov,
 • experimenty celých plášťov pneumatík a ich špecifických častí,
 • výpočtové modelovanie pneumatík metódou konečných prvkov (MKP) z pohľadu makro a mikrostruktury,
 • návrhy výpočtových modelov MKP pneumatík pre konkrétne aplikácie,
 • mikroskopické pozorovanie väzieb kov-elastomér,
 • štúdium degradačných procesov plášťov pneumatík,
 • výpočtové modelovanie súčastí pre dopravné prostriedky a ich konštrukcie metódou MKP (programový systém Ansys, orientácia na deformačno-napäťové stavy a i.).

doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD.

Zabezpečované predmety:

 • fyzika I, II,
 • diagnostika materiálov,
 • základy fyziky I, II.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

Skúmanie vplyvu tepla na vlastnosti materiálov, metodika merania teploty, aplikovanie termovízie v technickej praxi.


prof. Ing. Ján Vavro, PhD.   (DEKAN  FPT)

Zabezpečované predmety:

 • mechanika I, II,
 • metóda konečných prvkov I,II,
 • aplikácia MKP v materiálovom inžinierstve I,II.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • statická a dynamická analýza mechanických sústav a ich optimalizácia z pohľadu ich materiálových vlastností.

doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc.

Zabezpečované predmety:

 • matematika I,
 • informatika II,
 • aplikovaná matematika I,II,
 • optimalizácia vlastností materiálu v technickej praxi.

Zameranie vo vedecko-výskumnej činnosti:

 • štatistické spracovanie dát,
 • tvorba  softvérov a  riešenie matematických problémov vyskytujúcich sa pri technických úlohách.