Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť na fakulte vychádza už z jej zamerania na priemyselnú prax a spoluprácu s priemyselnými podnikmi. V poslednom období aj napriek hospodárskej kríze sa stále rozvíja oblasť automotive. Aj v tejto oblasti začala fakulta nadväzovať spoluprácu s praxou a riešiť konkrétne úlohy. Ťažiskovými oblasťami výskumu na FPT sú:

  • oblasť polymérnych materiálov (plastov a gumy);
  • oblasť fyzikálneho inžinierstva materiálov;
  • oblasť anorganických materiálov;
  • oblasť environmentálneho inžinierstva;
  • oblasť textilu a návrhárstva.

Nezaostáva ani riešenie vedecko-výskumných úloh a projektov. Na fakulte sa riešia najmä grantové úlohy KEGA, VEGA, APVV.

Podpora vedy a výskumu

FPT má dlhoročné dobré vzťahy s viacerými vedeckými pracoviskami nielen v SR ale aj v zahraničí. Okrem toho úzko spolupracujeme aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. Príkladom tejto spolupráce je organizovanie vedecko-technických seminárov, ktorých cieľom je podpora priemyselno-právnej ochrany zaujímavých výsledkov výskumu, ktoré vzniknú na vysokých školách. Zatiaľ sme zorganizovali 2 takéto semináre, a to v roku 2007 a 2010. Vždy sa stretli so značným záujmom nielen zo strany akademických inštitúcií, ale aj priemyselných podnikov. Zborníky prednášok si môžete stiahnuť nižšie:

Podrobnejšie informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany v SR možno získať priamo na internetovej stráne Úradu priemyselného vlastníctva SR (www.upv.sk) alebo v práci Ing. Zuzana Čelárovej:

Okrem priemyselno-právnej ochrany je dôležitá aj prezentácia vedecko-výskumných úspechov v odborných časopisov. To nie je možné bez kvalitnej rešerše, resp. prístupu do svetových databáz. Toto je možné jednak prístupom cez Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne (www.kniznica.tnuni.sk) alebo cez tzv. vzdialený prístup do systému NAVIGA (prístup vo viacerých vedeckých databáz aj z domáceho počítača). Bližšie informácie, ako aj formulár prihlášky, nájdete tu:

Odborné publikácie

Pre zabezpečenie základnej študijnej literatúry pre študentov, ale aj kvalifikačného rastu zamestnancov fakulta vydáva každoročne niekoľko monografií, učebníc, skrípt. Aj keď sú prednostne určené pre študentov vysokých škôl, svojim zameraním a rozsahom môžu veľmi dobre poslúžiť aj pracovníkov v priemyselnej praxi. Zachytávajú najnovšie poznatky v danej oblasti – či už konkrétne výstupy výskumu realizovaného na FPT alebo súhrn poznatkov z dostupných databáz. Práce napísali erudovaní odborníci z Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove.

Laboratóriá a možnosti spolupráce

Fakulta priemyselných technológií disponuje množstvom moderných prístrojov a zariadení, ktoré využíva nielen pre pedagogické a výskumné účely, ale aj pre spoluprácu s priemyslom.

Činnosť za rok 2013

Činnosť za rok 2012

Činnosť za rok 2011

Činnosť za rok 2010

Činnosť za rok 2009