Zápis študentov do vyšších ročníkov v ak. roku 2013/2014

 • Termín zápisu je pre každého študenta povinný!!!
 • V prípade osobnej neúčasti je možné akceptovať osobu, ktorá môže študenta zastúpiť na zápise formou písomného úradne overeného splnomocnenia.

Na zápis je potrebné si priniesť:

 • index
 • preukaz študenta
 • poplatok o zaplatení prolongačnej známky v sume:

denní študenti: 7,00 Eur
externí študenti: 2,50 Eura

(poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou typu „U“ na adresu: TnUAD, Študentská 2; 911 50 Trenčín
číslo účtu:

Štátna pokladnica, 7000065375/8180,
referenčné číslo 5699687,
variabilný symbol 10501

Povinnosti študenta pred zápisom:

 • každý študent je povinný skontrolovať si hodnotenia predmetov z predošlého akademického roku v AISe a indexe (pokiaľ má nezrovnalosti, je nutné vyriešiť ich s príslušnými pedagógmi do 25.08.2013),
 • dosiahnutý počet kreditov vykonaných predmetov za akademický rok 2012/2013 v AISe je minimálne 30,
 • každý študent je povinný vytvoriť si nový zápisný list v AISe pre akademický rok 2013/2014 do 31. augusta 2013,
 • v novom zápisnom liste preddefinovať predmety pre ak. rok 2013/2014
  • z bloku A – povinné predmety (PP)
  • z bloku B – povinne voliteľné predmety (PVP)
  • z bloku C – výberové predmety (VP)

Študent si zapisuje všetky povinné predmety (PP) a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov (PVP). Ak do štandardnej záťaže 30 kreditov za semester chýbajú ďaľšie kredity, študent si vyberá z ponuky PVP alebo VP.

 • Študent, ktorý nemá v predchádzajúcom akademickom roku vykonané všetky predmety a chce ich vykonať v tomto akademickom roku, zapíše is ich do AISu. Je potrebné postupovať podľa manuálu pre zápis prenášaných predmetov, ktorý je zverejnený v AISe. Predmet je možné opakovane zapísať len raz!
  Zmeny v zápise predmetov môžu študenti realizovať v AISe do 15.09.2013, po tomto termíne sa AIS pre študentov uzatvorí a nebude možné vykonávať žiadne zmeny v AISe.
 • Za zapísané predmety v AISe a indexe je zodpovedný študent a po termíne zápisov a uzavretí indexu nie je možná žiadna zmena a všetky zapísané predmety sa pre neho stávajú povinné. Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme, aby ste zápisu predmetov venovali náležitú pozornosť.
 • Predmety si študenti zapíšu do indexu podľa vytlačeného zápisného listu z AISsu.
 • Postup vytvorenia zápisného listu a vloženia predmetov nájdete v AISe, v časti manuály.

 

študijné oddelenie FPT

Značky: