Materiálová technológia

Charakteristika bakalárskeho študijného programu – 1. stupeň

  • Študijný odbor: 5.2.26 materiály
  • Študijný program: Materiálová technológia
  • Garant študijného programu: doc. RNDr. Ján Bezecný, PhD.
  • Forma štúdia: denná / externá
  • Predpokladaný počet študentov: 100 / 50
  • Udeľovaný akademický titul: „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
  • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180
  • Dĺžka štúdia: denné 3 roky / externé 3 roky

Podmienky prijatia na štúdium ŠP

– Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
– Termín prijímacieho konania júl - august bežného roku
Uchádzači sú prijímaní v prijímacom konaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov maturity. Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

 

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 5.2.26 materiály študijného programu Materiálová
technológia majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre nielen kovových, ale i nekovových materiálov.
Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby. Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, vedia hodnotiť štruktúru materiálov. Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické problémy a vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu v odbore 5.2.26 materiály v študijnom programe Materiálové inžinierstvo na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa uplatní vo výrobných závodoch produkujúcich anorganické a organické materiály a výrobky z nich ako prevádzkový technológ. Môže sa zamestnať aj ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Dokáže samostatne realizovať experimenty spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v chemických a materiálových laboratóriách.
Jeho znalosti s manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie.

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky štúdia:

Základnou časťou štúdia je rok štúdia. Štandardná záťaž študenta denného aj externého štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu, t. j. ak študent úspešne absolvuje všetky predpísané predmety (jednotky študijného programu) v študijnom pláne za rok štúdia získa 60 kreditov, resp. 30 kreditov ak ide o predmety v študijnom pláne za semester. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
Podmienky postupu poslucháča do vyšších ročníkov sú detailne rozpracované v štúdijnom poriadku TnU AD v Trenčíne.
 

 

Učebné plány

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Vyžadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a spôsob ich výberu

Podmienky prijatia na štúdium ŠP:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • Termín prijímacieho konania júl - august bežného roku

Uchádzači sú prijímaní v prijímacom konaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov maturity.
Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
 

Informačné listy predmetov

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf