Materiálové inžinierstvo

Charakteristika bakalárskeho študijného programu – 1. stupeň

 • Študijný odbor: 5.2.26 materiály
 • Študijný program: Materiálové inžinierstvo
 • Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. (bakalársky študijný program)
 • Garant študijného programu: prof. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD.
 • Forma štúdia: denná / externá
 • Predpokladaný počet študentov: 100 / 60
 • Udeľovaný akademický titul: „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180
 • Dĺžka štúdia: denné 3 roky / externé 3 roky

Podmienky prijatia na štúdium ŠP

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • termín podania prihlášky: do 30. júna (1.kolo); august bežného roka (2.kolo),
 • termín prijímacieho konania júl - august bežného roku

Uchádzači sú prijímaní v prijímacom konaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov maturity. Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 5.2.26 materiály študijného programu materiálové inžinierstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre nielen kovových, ale i nekovových materiálov,ako aj hodnotiť vlastnosti materiálov a technológií z environmentáloneho hľadiska.
Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby. Je schopný riadiť chod výroby technologických celkov a zariadení, vrátane ekologických.

Pozornosť sa tiež venuje výučbe spracovania výsledkov laboratórnych experimentov a výrobných procesov. Absolvent bežne komunikuje v jednom neslovanskom svetovom jazyku. Pozná základné princípy práce s počítačom a ovláda základný informačný software. Aktívne využíva výpočtovú techniku pri riadení a automatizácii technologických procesov, pri riešení výskumných problémov a v prostredí manažmentu riadenia podnikov.

Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, vedia hodnotiť štruktúru materiálov, získajú potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov, ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické problémy a vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.

Absolventi študijného programu materiálové inžinierstvo dokážu analyzovať aj stav znečistenia zložiek životného prostredia, identifikovať chemické látky a ďalšie činitele spôsobujúce zhoršovanie stavu životného prostredia, sú schopní navrhovať technológie na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, spracovania a recyklácie odpadov, posudzovať vplyv odpadov na životné prostredie. Výchova odborníkov v danom študijnom programe orientovaná aj na skúmanie ekologických vplyvov technologických procesov výroby materiálov na zložky životného prostredia a zdravie ekologických systémov. Dôraz je kladený aj na výskum procesov aplikovateľných pre vývoj nových progresívnych technológií, recyklačných a remediačných technológií rôznych druhov odpadov s cieľom zavádzania málo- a bezodpadových technológií do praxe a efektívne riadiť a používať progresívne metódy manažmentu. Absolventi sú vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi pre ďalšie inžinierske, resp. magisterské štúdium.

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu v odbore 5.2.26 Materiály v študijnom programe Materiálové inžinierstvo na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov
 

Uplatnenie absolventa

Absolventi majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre nielen kovovoých, ale aj nekovových materiálov. Absolvent je pripravený najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky. Získa zručnosti a schopnosti v zisťovaní mechanikcýh vlastností materiálov, vie pracovať so skúšobnými zariadeniami, vie hodnotiť štruktúru materiálov. Absolvent je komplexnej pripravený aj na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby produktov materiálových technológií so zameraním na environmentálne aspekty. Ovláda široké spektrum poznatkov prírodovedného a technického charakteru.

Absolvent sa uplatní vo výrobných závodoch produkujúcich anorganické a organické materiály a výrobky z nich ako prevádzkový technológ. Môže sa zamestnať aj ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Dokáže samostatne realizovať experimenty spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v materiálových. Ako aj chemických laboratóriách. Jeho znalosti s manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie.

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky štúdia:

Základnou časťou štúdia je rok štúdia. Štandardná záťaž študenta denného aj externého štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu. Ak študent úspešne absolvuje všetky predpísané predmety (jednotky študijného programu) v študijnom pláne za rok štúdia získa 60 kreditov, resp. 30 kreditov ak ide o predmety v študijnom pláne za semester. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.

Podmienky postupu poslucháča do vyšších ročníkov sú detailne rozpracované v študijnom poriadku TnU AD v Trenčíne.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu materiálové inžinierstvo:

 • pozná chemizmus technologických procesov a jeho vplyv na výrobný proces,
 • ovláda prácu s počítačom a základný software,
 • ovláda podstatné fakty o vlastnostiach, chemickom zložení a štruktúre nielen kovových ale aj nekovových materiálov,
 • pozná rizikové vlastnosti látok a ich účinky na životné prostredie,
 • pozná analytické metódy stanovenia škodlivých látok, dôležité na hodnotenie stavu životného prostredia,
 • má zručnosti v ziskovaní mechanických vlastností materiálov a vie pracovať so skúšobnými zariadeniami a hodnotiť strukturu materiálov,
 • pozná rôzne metódy analytickej kontroly procesov, kvality materiálov a výrobkov,
 • je schopný pracovať s platnou legislatívou a normami, zameranými na ochranu životného prostredia,
 • pozná bezpečnostné a zdravotné riziká chemických látok.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu materiálové inžinierstvo:

 • vie komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku,
 • využíva informačné technológie pri kontrole a riadení technologických procesov,
 • má znalosti z riadenia pracovného kolektívu,

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu materiálové inžinierstvo dokáže:

 • samostatne získavať odborné poznatky a hodnotiť ich,
 • sledovať vývoj vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,
 • prezentovať svoje poznatky a dávať návrhy na riešenie problémov.

 

Učebné plány

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Štátna skúška

Štátna skúška I. stupňa pozostáva z nasledovných častí:

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • overenie spôsobilosti riešiť problémy z oblasti voľby a kontroly materiálov, materiálového inžinierstva a jeho environmentálnych aspektov
 • skúška z úrovne poznatkov I. stupňa študijného odboru materiály, študijného programu materiálové inžinierstvo a jeho environmentálne aspekty

Štátnu skúšku študent vykonáva pred komisiou na vykonanie štátnej skúšky. Bakalársku prácu študent obhajuje pred skúšobnou komisiou Jej vypracovaním a obhajobou absolvent preukazuje vedomosti o riešenej problematike, dokazuje svoju samostatnosť, odbornú erudovanosť a schopnosť, že dokáže riešiť problémy praxe. Obhajoba záverečných bakalárskych prác bude prebiehať spoločne so štátnou skúškou.

Rozsah, náročnosť a spôsob hodnotenia záverečnej práce

Rozsah záverečnej práce študenta (v kreditovom vyjadrení 15) je úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa. Záverečná bakalárska práca pozostáva spravidla z prehľadu poznatkov z danej problematiky a z experimentálnej časti. Pri obhajobe záverečnej práce študent prednesie abstrakt v anglickom jazyku. Študent musí pri obhajobe preukázať vedomosti o riešenej problematike, samostatnosť v riešení a dostatočnú odbornú argumentácii navrhovaného riešenia. Pravidlá na tvorbu a zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok stanovuje študijný poriadok:

 • skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má minimálne štyroch členov,
 • členom skúšobnej komisie je minimálne jeden odborník v danom študijnom odbore z praxe alebo z inej vysokej školy,
 • minimálne dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.

Pri hodnotení štátnej skúšky sa berú do úvahy nasledovné skutočnosti:

 • znalosti z predmetov štátnej skúšky
 • prezentácia a obhajoba bakalárskej práce,
 • vyjadrenia a stanoviská oponenta a vedúceho bakalárskej práce a členov štátnicovej komisie.

Ústna štátna skúška pozostáva z 1 povinného predmetu a 2 povinne voliteľných predmetov v zmysle akreditačného spisu.
Výber z predmetov:

 • povinný:
  • Vplyv materiálových technológií na životné prostredie
  • Náuka o materiáli
 • povinne voliteľné:
  • Technológia výroby a spracovania kovových materiálov
  • Technológia výroby a spracovania anorganických materiálov
  • Technológia výroby a spracovania polymérnych materiálov
  • Energetika a životné prostredie
  • Environmentálne inžinierstvo
  • Odpadové inžinierstvo
  • Analýza materiálov
  • Metódy hodnotenia štruktúry materiálov

Všeobecné predpisy na hodnotenie štátnych skúšok v bakalárskom štúdiu sú uvedené v Študijnom poriadku TnU AD. Štátnu skúšku môže študent opakovať v určenom termíne iba raz.
 

Informačné listy predmetov

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf