Počítačová podpora materiálového inžinierstva

 

Charakteristika bakalárskeho študijného programu – 1. stupeň

 • Názov študijného programu: Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • Študijný odbor: 5.2.26 materiály
 • Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. (bakalársky študijný program)
 • Forma štúdia: denná/externá
 • Predpokladaný počet študentov: 100/40
 • Garant ŠP: doc. Ing. Milan OLŠOVSKÝ, PhD.
 • Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch:
  • 3 roky - denná forma štúdia
  • 3 roky - externá forma štúdia
 • Udeľovaný akademický titul: „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180
   

Podmienky prijatia na štúdium ŠP

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Termín prijímacieho konania júl - august bežného roku

Uchádzači sú prijímaní v prijímacom konaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov maturity. Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 5.2.26 Materiály študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre nielen kovových, ale i nekovových materiálov.

Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby.

Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, vedia hodnotiť štruktúru materiálov, získajú potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov, ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické problémy a vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu v odbore 5.2.26 Materiály študijnom programe Materiálové inžinierstvo na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.

Absolvent sa uplatní vo výrobných závodoch produkujúcich anorganické a organické materiály a výrobky z nich ako prevádzkový technológ. Môže sa zamestnať aj ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách.

Dokáže samostatne realizovať experimenty spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v chemických a materiálových laboratóriách.

Jeho znalosti s manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie.

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky štúdia

Základnou časťou štúdia je rok štúdia. Štandardná záťaž študenta denného aj externého štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu. Ak študent úspešne absolvuje všetky predpísané predmety (jednotky študijného programu) v študijnom pláne za rok štúdia získa 60 kreditov, resp. 30 kreditov ak ide o predmety v študijnom pláne za semester. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.

Podmienky postupu poslucháča do vyšších ročníkov sú detailne rozpracované v študijnom poriadku TnU AD v Trenčíne.
 

Učebné plány

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

 

Štátna skúška

Štátna skúška I. stupňa pozostáva z nasledovných častí:

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • overenie spôsobilosti riešiť inžinierske problémy z oblasti voľby a kontroly materiálov
 • skúška z úrovne poznatkov I. stupňa študijného odboru materiály, študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Štátnu skúšku študent vykonáva pred komisiou na vykonanie štátnej skúšky. Bakalársku prácu študent obhajuje pred skúšobnou komisiou Jej vypracovaním a obhajobou absolvent preukazuje vedomosti o riešenej problematike, dokazuje svoju samostatnosť, odbornú erudovanosť a schopnosť, že dokáže riešiť problémy praxe resp. dizajnérsku erudovanosť. Obhajoba záverečných bakalárskych prác bude prebiehať spoločne so štátnou skúškou.

Rozsah, náročnosť a spôsob hodnotenia záverečnej práce

Rozsah záverečnej práce študenta (v kreditovom vyjadrení 15) je úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa. Záverečná bakalárska práca pozostáva spravidla z prehľadu poznatkov z danej problematiky a z experimentálnej časti. Pri obhajobe záverečnej práce študent prednesie abstrakt v anglickom jazyku. Študent musí pri obhajobe preukázať vedomosti o riešenej problematike, samostatnosť v riešení a dostatočnú odbornú argumentácii navrhovaného riešenia. Pravidlá na tvorbu a zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok stanovuje študijný poriadok:

 • skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má minimálne štyroch členov,
 • členom skúšobnej komisie je minimálne jeden odborník v danom študijnom odbore z praxe alebo z inej vysokej školy,
 • minimálne dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.

Pri hodnotení štátnej skúšky sa berú do úvahy nasledovné skutočnosti:

 • znalosti z predmetov štátnej skúšky
 • prezentácia a obhajoba bakalárskej práce,
 • vyjadrenia a stanoviská oponenta a vedúceho bakalárskej práce.

Ústna štátna skúška pozostáva z 1 povinného predmetu a 2 povinne voliteľných predmetov:

 • povinný: Náuka o materiáli
 • povinne voliteľné:
  • Technológia spracovania materiálov
  • Experimentálne metódy materiálového inžinierstva
  • Metódy hodnotenia štruktúry materiálov
  • Mechanické skúšky materiálov
  • Aplikácie vláknových kompozitov
  • Optimalizácia vlastností materiálov v technickej praxi
  • Využitie REM a AFM v materiálovom inžinierstve
  • Gumárska technológia
  • Metóda konečných prvkov
  • Optimalizácia vlastností materiálu v technologickej praxi

Všeobecné predpisy na hodnotenie štátnych skúšok v bakalárskom štúdiu sú uvedené v Študijnom poriadku TnU AD. Štátnu skúšku môže študent opakovať iba raz, a to v termíne určenom skúšobnou komisiou.
 

Informačné listy predmetov

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf