Textilná technológia a návrhárstvo

Charakteristika bakalárskeho študijného programu – 1. stupeň

  • Študijný odbor: 5.2.26 materiály
  • Študijný program: Textilná technológia a návrhárstvo
  • Garant študijného programu: doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
  • Forma štúdia: denná / externá
  • Predpokladaný počet študentov: 30 / 20
  • Udeľovaný akademický titul: „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
  • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180
  • Dĺžka štúdia: denné 3 roky / externé 3 roky

Podmienky prijatia na štúdium ŠP

– Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
– Termín prijímacieho konania júl - august bežného roku
Uchádzači sú prijímaní v prijímacom konaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov maturity. Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 5.2.26 materiály, študijného programu Textilná
technológia a návrhárstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického
spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov textilných materiálov. Získajú základné vedomosti o ich chemickom zložení, štruktúre a technológiách ich výroby a použitia.
Získajú schopnosti a zruēnosti v zisƛovaní mechanických vlastností textilných materiálov, vedia pracovať s príslušnými skúšobnými zariadeniami na hodnotenie vlastností textílií, hodnotiť ich štruktúru a navrhovať materiály na výrobu výrobkov v závislosti na ich dizajne a vlastnostiach, poznajú metódy stanovenia experimentálnych výsledkov na hodnotenie textílií, ovládajú teóriu priemyselného dizajnu výrobkov, primerane ovládajú základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie textilných dezénov. Absolventi sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov a navrhovania dizajnu výrobkov pre priemysel. Dokážu samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať. Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické a dizajnérske problémy vo výrobe, vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov a pracovať s platnou legislatívou a normami, zameranými na textil. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.
Absolventi študijného programu textilná technológia a návrhárstvo získajú schopnosť realizovať
návrhy dizajnu výrobkov, hodnotiť fyziológiu odievania a odevný komfort z pohľadu štruktúry textílií a vlastností textilných vlákien, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze technických textílií a spracovávať podklady pre komplexný projekt dizajnu výrobkov.
 

Uplatnenie absolventa:
Absolvent sa uplatní v podnikoch produkujúcich textiné výrobky ako dizajnér. Vo všeobecnosti môže pracovať ako člen vývojových tímov nových výrobkov z oblasti dizajnu .
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky štúdia:
Základnou časťou štúdia je rok štúdia. Štandardná záťaž študenta denného aj externého štúdia v 1. stupni vysokoškolského štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu, t. j. ak študent úspešne absolvuje všetky predpísané predmety (jednotky študijného programu) v študijnom pláne za rok štúdia získa 60 kreditov, resp. 30 kreditov ak ide o predmety v študijnom pláne za semester. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
Podmienky postupu poslucháča do vyšších ročníkov sú detailne rozpracované v štúdijnom poriadku TnU AD v Trenčíne.
 

 

Učebné plány

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Vyžadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a spôsob ich výberu

Podmienky prijatia na štúdium ŠP:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • Termín prijímacieho konania júl - august bežného roku

Uchádzači sú prijímaní v prijímacom konaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov maturity.
Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.
 

Informačné listy predmetov

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf