Materiálové inžinierstvo

Charakteristika inžinierskeho študijného programu – 2. stupeň

 • Študijný odbor: 5.2.26 materiály
 • Študijný program: Materiálové inžinierstvo
 • Garant študijného programu: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
 • Forma štúdia: denná / externá
 • Predpokladaný počet študentov: 100 / 50
 • Udeľovaný akademický titul: „inžinier“ (v skratke „Ing.“
 • Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 120
 • Dĺžka štúdia: denné 2 roky / externé 2 roky

Podmienky prijatia na štúdium ŠP

 1. Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe materiálové inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.26 materiály na FPT je absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 5.2.26 materiály alebo v príbuznom študijnom odbore a úspešné absolvovanie prijímacieho pokračovania podľa vnútorných predpisov FPT.
 2. Absolventi bakalárskeho štúdia v odbore 5.2.26 materiály, alebo príbuznom odbore, ktorí získajú študijný priemer do 1,5 budú prijatí bez prijímacieho pokračovania.

Zdôvodnenie študijného programu

Materiálové inžinierstvo je jeden z najperspektívnejších odborov pre 21. storočie, ktoré sa označuje aj ako „Age of Materials“ a vyučuje sa na všetkých špičkových technických a technologických fakultách vo svete. Materiálové inžinierstvo je zamerané na výchovu komplexne pripravených inžinierov špeciálne zameraných na tvorivú prácu v oblasti technológií výroby, optimálneho návrh úžitkových vlastností využitia materiálov, kontroly ich akosti, ako aj spracovanie modernými technologickými postupmi.
Materiálový výskum sa dnes orientuje aj do oblasti kompozitných materiálov, čo vyžaduje od odborníkov v danej oblasti komplexný pohľad prírodovedca a technika konštruktéra schopného pri realizácii nových materiálov myslieť i na ich realizáciu vo výrobe.
Absolventi tohto študijného programu budú mať preto hlboké teoretické vedomosti aj z predmetov prírodovedného základu, ktoré im umožnia komplexný pohľad na problematiku pri vývoji nových materiálov. Tiež budú mať kvalitný základ z konštruktérskych metód, pretože vývoj nových úžitkových vlastností materiálov a výrobkov už dnes nemôže byť bez tejto dimenzie.
Vysoký podiel strojovej výroby vo všetkých priemyselných odvetviach vyžaduje, aby absolvent s technickou orientáciou mal aj primeraný strojársky fortieľ a získa tiež prehľad o technológiách výroby nekovových materiálov, ako aj činnosti výrobných strojov používaných pri realizácii týchto technológií.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent druhého stupňa študijného programu materiálové inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.26 materiály je komplexne pripravený na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Absolvent ovláda široké spektrum predmetov prírodovedného základu, čo mu dáva možnosť rýchlo sa adaptovať na nové poznatky. Absolvent dôkladne pozná vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov.
Na základe vlastnej voľby získa v povinne voliteľných a výberových predmetoch hlboké znalosti a zručnosti v oblasti chémie a technológie anorganických materiálov, chémie a technológie polymérnych a vláknitých materiálov a kompozitov, v oblasti environmentálnych aspektov materiálovo technologických procesov a v oblasti riadenia materiálovo technologických systémov. Neoddeliteľnou súčasťou jeho vzdelania je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a po teoretickej i praktickej stránke má znalosti z aplikácie metódy konečných prvkov pri riešení technických problémov.
Spektrum a hĺbka znalostí a zručností, získané štúdiom v inžinierskom študijnom programe, zabezpečujú predpoklady pre rýchlu adaptabilitu absolventa v praxi a jeho úspešné uplatnenie v širokej oblasti priemyselných odborov.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia materiálov dokážu analyzovať a navrhovať rozsiahle technicko - ekonomické riešenia vrátane environmentálnych aspektov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za ich realizáciu.

Uplatnenie absolventa:
Možnosti uplatnenia sa absolventa študijného programu materiálové inžinierstvo v študijnom odbore materiály sú široké. Môže sa uplatniť:

 • vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov;
 • v základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesoch, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov);
 • vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, techniky prostredia, environmentálnych materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb;
 • v riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku;
 • vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch;
 • v podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky štúdia:
Štandardná záťaž študenta denného aj externého štúdia v 2. stupni vysokoškolského štúdia za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní jednotky študijného programu, t. j. ak študent úspešne absolvuje všetky predpísané predmety (jednotky študijného programu) v študijnom pláne za rok štúdia získa 60 kreditov, resp. 30 kreditov ak ide o predmety v študijnom pláne za semester. Za danú jednotku študijného programu môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
Podmienky postupu poslucháča do vyšších ročníkov sú detailne rozpracované v štúdijnom poriadku TnU AD v Trenčíne.

Učebné plány

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf

Štátna skúška

Štátna skúška II. stupňa pozostáva z nasledovných častí:

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • kolokviálna skúška z úrovne poznatkov absolventa 2. stupňa štúdia ŠO 5.2.26 materiály

Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou pre štátne záverečné skúšky. Rozsah záverečnej práce študenta je úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa. Jej vypracovaním a obhajobou absolvent dokazuje svoju samostatnosť, odbornú erudíciu a schopnosť, že dokáže samostatne riešiť problémy praxe. Obhajoba diplomových prác bude prebiehať spoločne so štátnou skúškou.
Štátnu skúšku môže študent opakovať iba raz, a to v termíne určenom skúšobnou komisiou.
Ústna štátna skúška pozostáva z jedného povinného predmetu a dvoch povinne voliteľných predmetov:

Povinný:

 • Experimentálne metódy materiálových charakteristík

Povinne voliteľné:

Výber 2 predmetov zo skupiny podľa zadania diplomovej práce:

 • Technické materiály
 • Mikroskopické metódy hodnotenia štruktúry
 • Degradačné procesy a predikcia životnosti
 • Polymérne materiály
 • Aplikovaná anorganická chémia v materiálovom inžinierstve
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Podnikový manažment
 • Diagnostika materiálov
 • Technológia skla
 • Technická mineralógia a kryštalografia
 • Analýza polymérnych materiálov
 • Gumárska technológia
 • Textilná a odevná technológia
 • Recyklačné technológie
 • Kompozitné materiály
 • Korózia materiálov a protikorózna ochrana
 • Nanotechnológie a nanomateriály
 • Energetika a životné prostredie
 • Silikátové inžinierstvo
 • Technológia špeciálnych anorganických materiálov
 • Trvalo udržateľný rozvoj

Rozsah, náročnosť a spôsob hodnotenia záverečnej práce
Rozsah záverečnej práce práce študenta (v kreditovom vyjadrení 17) je úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa. Záverečná diplomová práca pozostáva spravidla z prehľadu poznatkov z danej problematiky a z experimentálnej časti. Pri obhajobe záverečnej práce študent prednesie abstrakt v anglickom jazyku. Študent musí pri obhajobe preukázať vedomosti o riešenej problematike, samostatnosť v riešení a dostatočnú odbornú argumentácii navrhovaného riešenia. Diplomovú prácu študent obhajuje pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnej skúšky.
Pravidlá na tvorbu a zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok stanovuje študijný poriadok:

 • skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má minimálne piatich členov,
 • členom skúšobnej komisie je minimálne dvaja odborníci v danom študijnom odbore z praxe alebo z inej vysokej školy,
 • minimálne štyria členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.

Pri hodnotení štátnej skúšky sa berú do úvahy nasledovné skutočnosti:

 • znalosti z predmetov štátnej skúšky
 • prezentácia a obhajoba diplomovej práce,
 • vyjadrenia a stanoviská oponenta a vedúceho diplomovej práce.

Vyžadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu a spôsob ich výberu

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe materiálové inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.26 materiály na FPT je absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 5.2.26 materiály alebo v príbuznom študijnom odbore a úspešné absolvovanie prijímacieho pokračovania podľa vnútorných predpisov FPT.

Informačné listy predmetov

dokument je na stiahnutie vo formáte pdf