Prečo študovať na FPT?

Čo sa študuje na FPT?

FPT ponúka možnosti štúdia vo viacerých akreditovaných študijných programoch.

Akreditované bakalárske študijné programy

Akreditované inžinierske študijné programy

Akreditované doktorandské študijné programy

Spolupráca FPT s praxou

Fakulta spolupracuje s mnohými podnikmi v púchovskom regióne i ostatných regiónoch Slovenska. V rámci spolupráce s praxou je zadávaná aj prevažná časť tém diplomových prác. Riešením konkrétnych problémov podnikovej praxe v diplomových prácach môžu budúci absolventi uplatniť štúdiom získané vedomosti v aktuálnych podmienkach spoločenskej praxe.

Možnosti ubytovania

Ubytovanie študentov zabezpečuje univerzitný internát priamo v areáli fakulty, čo je nespornou výhodou, ktorú fakulta ponúka študentom. Súčasťou internátu je aj menza, kde je zabezpečené stravovanie. V jedálni je k dispozícií aj bufet a kopycentrum s ponukou  polygrafických služieb.

Na najvyššom poschodí budovy internátu sa nachádza fakultná knižnica s modernou študovňou, ktorá zabezpečuje zapožičiavanie študijnej literatúry, ako aj iné knižničné služby.
Internát má vlastnú počítačovú sieť, pripojenú na internet.

Organizačná štruktúra fakulty

Fakultu riadi vedenie fakulty, tvorené dekanom a troma prodekanmi, ktorí majú na starosti nasledovné oblasti: pedagogiku a sociálne záležitosti, vedu a výskum a rozvoj a zahraničné vzťahy. Na fakulte pôsobia tri katedry: 

 

Rozhodnite sa správne a prihláste sa k nám.
Tešíme sa na Vás!