Určenie výšky školného pre akademický rok 2014/2015 a poplatkov na TnUAD

ORGANIZAČNÁ SMERNICA:

Určenie výšky školného pre akademický rok 2014/2015 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD

vydaná v zmysle ust. § 92 zák.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení, Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 01.08.2011 č. 2011-3174/27166:7-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia a čl. 41 Štatútu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 


Dokument na stiahnutie je vo formáte pdf

Značky: