Kritéria na získanie vedecko-predagogických titulov

Fakulta priemyselných technológií má právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály rozhodnutím ministra školstva SR č. 2010-9151-071 z 8. júna 2010. Uvedené právo priznal fakulte na základe splnenia kritérií, ktoré ukladá vysokoškolský zákon.
Rámcový postup a formálne náležitosti pri podávaní žiadostí a priebeh habilitačného alebo vymenúvacieho konania upravujú príslušné paragrafy Vysokoškolského zákona a Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 z 8. 12. 2004. Konkrétne náležitosti sú uvedené v aktuálnych kritériách na udeľovanie titulov docent a vymenúvanie za profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály na FPT.
Prípadné otázky, podnety a konzultácie smerujte prodekanovi pre vedu a výskum, ktorý má agendu v kompetencii (e-mail: milan.olsovsky@fpt.tnuni.sk.; tel.: 032/7400875)